Kategori Arşivi: Örnek Cümleler

İngilizce Şimdiki Zaman Olumlu Cümleler

İngilizcede şimdiki zaman, konuşma anında meydana gelen olayları anlatırken kulanılır. Olumlu cümle yapısı şu şekildedir: Özne + yardımcı fiil + fiil + -ing + nesne Görüldüğü gibi, şimdiki zamanda olumlu cümle oluştururken yardımcı fiil kullanırız ve fiil de –ing takısı … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de İlginç Deyimler

What’s the matter ? What’s the matter ? (Ne var? Ne oluyor? Ne oldu?) What’s the matter? You are so sad. Ne oldu? Çok kederlisin. When Tommy came home early from school, his mother asked, (What’s the matter?) Tommy okuldan … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Relative clauses’ İle İlgili Örnek Cümleler

1.GİRİŞ Relative clauses’a İngilizce’de Adjectival Clauses diye de telaffuz edilmektedir. Türkçedeki sıfat cümleciği formunun İngilizce halidir. İsminde de görüldüğü gibi bu cümle (cümle olarak) isimlere (ve de değişik cümlelere) sıfatlık yapmaktadır. Yakışıklı adam sıfat isim Hale’nin gördüğü adam sıfat cümleciği … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de Future Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri

Nerelerde Kullanılır Başlamış veya başlayacak bir eylemin gelecekte sözü edilen zamanda devam etmekte veya bitmiş olacağını anlatırken. Bu tense future olduğu için will / shall, perfect olduğu için have been, continuous olduğu için -ing : -yor ile kullanılır. Bu tense’te … Devam.. »

Yorum Yok

Past Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri

Nerelerde Kullanılır : 1. Geçmişte anılan, zamanda henüz tamamlanmış veya devam etmekte olan eylemleri anlatırken. Past Perfect Continuous Tense tek başına kullanılmaz, yan cümlecik olarak Simple Past Tense ten yararlanılır. The babies had been playing by themselves for an hour. … Devam.. »

1 Yorum

Present Perfect Continuous Tense Örnek Cümleler

Nerelerde Kullanılır 1. Geçmişte başlamış olup hala devam etmekte olan işler anlatılırken. Mr. White has been coughing a lot lately. (Mr. White son zamanlarda çok öksürüyor.) The spectators have been waiting in the queue all day. (Seyirciler bütün gündür kuyrukta … Devam.. »

Yorum Yok

Past Perfect Tense Örnek Cümleleri

Past perfect forms: -miş’li geçmiş zaman biçimleri: I Had V3(worked, studied) He / She / It We / You / They When do we use past perfect tense? -miş’li geçmiş zaman biçimlerini hangi durumlarda kullanırız? Past perfect tense is used … Devam.. »

Yorum Yok

Past Continuous Tense Örnek Cümleleri

Nerelerde Kullanılır: 1. Geçmişte devam eden bir eylem anında gene geçmişte olup biten başka bir eylem anlatılırken. (Bu anlatımda when veya while bağlaçları kullanılır.) I was studying when Ayşe telephoned. (Geçmişte devam eden eylem) (Geçmişte olup biten eylem) (Ayşe telefon … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Modals Örnek Cümleler

Modal auxiliary verbs are used to moderate the main verb, which is to enhance or restrict the verb to a certain context. Kip yardımcı fiilleri ana fiilin anlamını pekiştirmek ya da ana fiilin anlamını belli bir konuya kısıtlamak için kullanılır. … Devam.. »

Yorum Yok

Going to Future Tense Cümleleri

Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are going to take the students to the museum … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de Future Tense Anlamında Kullanılan Cümle Çeşitleri

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending the evening with Susan. b) Simple Present Tense (Future anlamda) … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Conjunctions’ (Bağlaçlar) ile İlgili Cümleler

 What are conjunctions? Bağlaçlar nedir?Conjunctions join sentence elements such as words, phrases, or clauses. Bağlaçlar cümle içerisindeki kelimeleri, öbekleri ve cümlecikleri birbirine bağlar.Uses of conjunctions Bağlaçların kullanımları Use 1 Kullanım 1 Conjunctions can be used to join together two words, … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Would rather’ İle İlgili Cümleler

Rather ve Sooner zarf sözcükleri (adverbials) HAD ve WOULD yardımcıları ile birleşerek yeni bir sözcük oluştururlar: WOULD RATHER/HAD RATHER WOULD, SOONER/HAD SOONER bir tercih ifade ederler. Konuşan kimsenin tercihini bildirirler. Example: 1 — I would rather play football than sit … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Would’ ile İlgili Cümleler

İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram – teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder.A — WILLINGNESS – DETERMINATION (isteklilik – Kararlılık): I WOULD come to the party but… You He,She,It We They Example: … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce ‘Will’ İle İlgili Cümleler

  Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION (Kesin kararlılık), REFUSE (Red) ve INTENTION (Niyet) ifade eder. Şu noktayı da hatırlatmakta … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce’de ‘Used to’ İle İlgili Cümleler

Geçmişte yaptığımız, fakat artık sürdürmediğimiz bir alışkanlığı ifade etmek için kullanılır. WOULDyardımcısı ile yer değiştirebilir. I USED TO (WOULD) go to the cinema every weekend but… You be fotographer years ago We live in village before coming here They go … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Should’ İle İlgili Cümleler

OUGHT TO ile eşanlamlıdır. Yapılması kesinlikle zorunlu olmayan bir gereklilik (escapable obligation) veya tavsiye (advisability) ifade eder. -MELÎ / -MALI biçiminde öğrenilme, si MUST ile karıştırılmasına yol açabilir. Bu tür yanlışlığa yol açmamak için ifade ettiği gerçek anlamı vermek yerinde … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Shall’ ile İlgili Örnek Cümleler

Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit ve vaad ifade eder. MODAL YARDIMCI olarak yukarda belirtilen anlamları esas fiile vermek … Devam.. »

1 Yorum

İngilizce’de ‘Ought to’ İle İlgili Örnek Cümleler

SHOULD ile eşanlamlıdır. Yapılması zorunlu olmayan bir gereklilik veya tavsiye göstermek için kullanılır (escapable obligation – advisability). Soru biçimi çok seyrek kullanılır. Sorularda SHOULD tercih edilir. Example: Ought we to buy a present for him? yerine Should we buy a … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce’de ‘Must / Musn’t’ İle İlgili Örnek Cümleler

Example: 1 — You mustn’t smoke here. It’s dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 — We mustn’t park our car here. There’s no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti var.) Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını … Devam.. »

Yorum Yok